เทศกาลเป็นสิ่งที่ชาวเมืองหรือชาวท้องถิ่นต้องช่วยกันสร้างขึ้น ทำให้ระหว่างช่วงเทศกาลนั้นผู้คนก็ได้คุยกันและสามัคคีกันจนเกิดความปรองดองเพิ่มขึ้น