เทศกาลจะมีความสำคัญอย่างมากก็ขึ้นอยู่แต่ล่ะประเทศนั้นว่าเทศกาลดังกล่าวจะมีการเกี่ยวข้องกับอะไร มันย่อมมีที่มามาจากอดีต